Gästplats i Ettans Båthamn – priser och betalning    

For ENGLISH scroll down, or  Click here >>

Priser, gästplatser för Båt och Husbil (”Drop in” gäller):

 • Båtplats i gästhamnen: 250 SEK/dygn. Båtplatsbredder från 2,5 m upp till 5,0 m. Inkluderar tillträde till SeaSide Resort gästhamnslokaler, septitank-tömning, latrin-tömning (för Porta Potti), samt färskvatten och el vid stolpe. Båthamnen är öppen från slutet av maj till början av okt.
 • Husbil-ställplats vid Högsäsong (omkr. 1 maj – 30 sep*): 250 SEK/dygn. Inkluderar tillträde till SeaSide Resort gästhamnslokaler, latrin-tömning, samt färskvatten och el vid stolpe.
 • Husbil-ställplats vid Lågsäsong (omkr. 1 okt – 30 apr*): 150 SEK/dygn. Inkluderar tillträde till latrin-tömning och el vid stolpe. (SeaSide Resort gästhamnslokaler är stängda och färskvatten finns ej vid gästplatsenendast sommarvatten.)

* Gränsen mellan Hög- och Lågsäsong beror på när vintern anländer och avslutas. Öppethållande avgörs i den mån det är möjligt, med tanke på säkerhet och tillgänglighet.

Betala avgiften för Gästbåtplatsen / Husbil-ställplatsen:

 • Via appen ePARK (bank- eller kreditkort).
  Enkelt, smidigt och du får kvitto samt kod till SeaSide Resort (gästfaciliteternas dörrar) direkt i din mobil eller läsplatta. App & Instruktioner >>
 • Till Hamnvärden (endast kontanter, SEK).
  Du får ett dygns-kvitto att placera väl synligt på båtens pulpit eller i husbilens framruta, samt information muntligen. Kontakt >>

Övrig information:

 • ”Drop in” gäller. Bokning av gästplats i förväg är ej möjlig. Ring oss gärna, för att checka nuläget. Kontakt >>
 • Avresa: Pris/dygn gäller till kl. 12.00 på avresedagen. 
 • Vistelse i flera dygn är möjlig. Pris/dygn är detsamma. Kan betalas dag för dag, eller för flera dagar åt gången.
 • SeaSide Resort: Information om gästhamnslokalerna, faciliteter och service i Ettans Båthamn. SeaSide Resort >>
 • Karta över Ettans Båthamn: Karta Ettans Båthamn >>  

Välkommen! Vi önskar er en trevlig vistelse!

 


 

Guest space in Ettans Båthamn – prices and payment    

Prices, guest space for Boat and Motorhome/RV ("Drop in" applies):

 • Boat space (berth) in the guest harbor: 250 SEK/day. Widths range from 2.5 m up to 5.0 m. Includes access to SeaSide Resort guest facilities, septic tank disposal, latrine disposal (for Porta Potti), as well as fresh water and electricity on the bridge. The harbor is open between the end of May and the beginning of Oct.
 • Motorhome/RV space (camper area), High season (about 1st of May – 30th of Sep.*): 250 SEK/day. Includes access to SeaSide Resort guest facilities, latrine disposal, as well as fresh water and electricity on a post.
 • MotorhomeRV space (camper area), Low season (about 1st of Oct. – 30th of Apr.*): 150 SEK/day. Includes access to latrine disposal and electricity on a post. (SeaSide Resort guest facilities are closed and fresh water is not available at the guest space – only summer water.)
* The limit between High and Low season depends on when winter arrives and ends. Opening is determined to the extent possible, in terms of security and accessibility.

Pay the fee for the Boat or Motorhome/RV guest space:

 • Via the app ePARK (bank- or creditcard).
  Easy, smooth and you get the receipt and code to SeaSide Resort (the guestfacilities doors) directly in your mobile device. App & Instructions >>
 • To the Harbor host (cash only, SEK).
  You get at day-receipt to place clearly visible at your boat’s pulpit or in your motorhome front window, and information from the host. Contact >>

Other information:

 • "Drop in" applies. Booking of guest space in advance is not possible. Please call us, to check the current situation. Contact >>
 • Departure: Price/day is valid until 12 noon on departure day.
 • Stay of several days is possible. Price/day is the same. May be paid day by day, or for several days at a time.
 • SeaSide Resort: Information about the guest facilities, features and service in Ettans Båthamn. SeaSide Resort >>
 • Map of Ettans Båthamn: Map Ettans Båthamn >>  

Welcome! We wish you a pleasant stay!

AnytecAquadorAxoparBellaFalconFlipperLinderMercury Inflatable SilverTG BoatsAdriaCarthago

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår