Kontakt
Hitta hit Hitta hit Kontakt Kontakt
Öppettider Öppet idag 09:00 - 18:00
Varukorg Varukorg
Varukorg
Summa 0 kr

Gästplats i Ettans Båthamn – priser och betalning

For ENGLISH scroll down, or  Click here >

Gästplats avgifter för BÅT och HUSBIL (”Drop in” gäller):

 • Båtplats i Gästhamnen: 300 SEK/natt. Båtplatsbredder från 2,5 m upp till 5,0 m. Inkluderar tillträde till SeaSide Resort gästhamnslokaler/faciliteter, Wi-Fi, Septiktank sugtömning på Servicebryggan, Latrinrum/tömning för portabel tank, samt Färskvatten och Elektricitet uttag på stolpe. Båthamnen är öppen från slutet av maj – början av okt.
 • Husbil ställplats vid Högsäsong*: 300 SEK/natt. Inkluderar tillträde till SeaSide Resort gästhamnslokaler/faciliteter, Wi-Fi, Latrinrum/tömning, samt Färskvatten och Elektricitet uttag på stolpe.
 • Husbil ställplats vid Lågsäsong*: 200 SEK/natt. Inkluderar tillträde till Latrinrum/tömning, Wi-Fi och Elektricitet uttag på stolpe. (SeaSide Resort gästhamnslokaler är stängda. Färskvatten finns ej vid gästplatsenendast sommarvatten.)

* Högsäsong eller Lågsäsong: Gränser för Hög- och Lågsäsonger beror på vinterns avslutning och ankomst. Högsäsongen startar omkring april/maj. Lågsäsongen börjar omkring okt/nov. Vi bestämmer perioden för öppethållande av SeaSide Resort gästhamnslokaler (Högsäsong) utifrån säkerhet och tillgänglighet. Info: Kontakt >
Vänligen notera: Av de 10 ställplatserna har nr. 0109 en sidoyta, även för att skapa utrymme mellan husbilarna. Samma pris/natt gäller alla ställplatser.

Betala avgiften för Gästbåtplatsen / Husbil ställplatsen:

 • I ePARK appen (bank- eller kreditkort).
  Enkelt och smidigt. Du får kvitto och behövlig information direkt i din mobiltelefon. App & Instruktioner >
 • Till Hamnvärden sommartid (endast kontanter, SEK).
  Du får ett kvitto att placera väl synligt på båtens pulpit eller i husbilens framruta, samt information muntligen. Kontakt >

Övrig information:

 • ”Drop in” gäller. Bokning i förväg är ej möjlig. Ring oss gärna, för att checka nuläget. Kontakt >
 • Avresa: Pris/natt gäller till kl. 12.00 på avresedagen.
 • Vistelse i flera dygn är möjlig. Pris/natt är detsamma. Betalas för en natt åt gången i ePARK appen. Till Hamnvärden kan du betala för flera nätter åt gången.
 • SeaSide Resort: Information om gästhamnslokalerna och faciliteter i Ettans Båthamn. SeaSide Resort >
 • Hamnkarta Ettans Båthamn: Hamnkarta Ettans Båthamn >

Välkommen, vi önskar er en trevlig vistelse!

 


 

Guest in Ettans Båthamn – prices and payment

Guest fees for BOAT and MOTORHOME ("Drop in" applies):

 • Berth in the Guest harbour: 300 SEK/night. Widths range from 2.5 m up to 5.0 m. Includes access to SeaSide Resort guest premises/facilities, Wi-Fi, Septic tank vacuum disposal on the Service bridge, Latrine room/disposal for portable tank, as well as Fresh water and Electricity outlet on the bridge. The harbour is open between the end of May the beginning of Oct.
 • Motorhome camp site in High season*: 300 SEK/night. Includes access to SeaSide Resort guest premises/facilities, Wi-Fi, Latrine room/disposal, as well as Fresh water and Electricity outlet on a post.
 • Motorhome camp site in Low season*: 200 SEK/night. Includes access to Latrine room/disposal, Wi-Fi and Electricity outlet on a post. (SeaSide Resort guest premises are closed. Fresh water is not available at the camp site – only summer water.)
* High season or Low season: Boundaries for High and Low seasons depend on when the winter ends and arrives. High season starts about April/May. Low season begins about Oct./Nov. We decide the opening period of SeaSide Resort guest premises (High season) based on security and accessibility. Info: Contact >
Please note: Of the 10 camp sites no. 01–09 have a lateral area, also to create space between the motorhomes. The same price/night applies for all camp sites. 

Pay the Guest fee for Boat or Motorhome:

 • In the ePARK app (bank- or creditcard).
  Easily and smooth. You get the receipt and necessary information directly in your mobile phone. App & Instructions >
 • To the Harbour host in summertime (cash only, SEK).
  You get a receipt to place clearly visible at your boat’s pulpit or in your motorhome front window, and information from the host. Contact >

Other information:

 • "Drop in" applies. Booking in advance is not possible. Please call us, to check the current situation. Contact >
 • Departure: Price/night is valid until 12 noon on departure day.
 • Stay of several days is possible. Price/night is the same. Paid for one night at a time in the ePARK app. To the Harbour host you can pay for several nights at a time.
 • SeaSide Resort: Information about the guest premises and facilities in Ettans Båthamn. SeaSide Resort >
 • Marina map Ettans Båthamn: Marina map Ettans Båthamn >

Welcome, we wish you a pleasant stay!

 • Anytec
 • Aquador
 • Arronet
 • Axopar
 • Bella
 • Falcon
 • Faster
 • Flipper
 • Gummibåtar
 • Honda
 • Linder
 • Mercury
 • Silver
 • TG Boats
 • Uttern
 • Vetus
 • Victory
 • Adria
 • Carthago
 • Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

  Jag förstår