SeaSide Resort – komfort och fantastiska upplevelser! 

For ENGLISH scroll down, or  Click here >>

Ettans Båthamn och SeaSide Resort, i Luleå Södra hamn, ger upplevelser utöver det vanliga – och har blivit en destination! Ni anländer med Båt eller Husbil. Så snart avgiften för Gästplats har erlagts, får ni tillgång till de högklassiga gästfaciliteterna och kan njuta av funktionerna och bekvämligheten. Sommartid, i Midnattssolen!

 • Här är gångavstånd till Luleå centrum (ca. 200 m) med shopping, service, kultur, restauranger och nattliv. Precis intill ligger Granec, en SeaSea megastore, norra Sveriges största butik för Båt- och Husbilsliv – med kunnig personal. Dessutom, en restaurang och en stor välsorterad livsmedelsbutik.
 • Här ges en storslagen utsikt över stadsfjärden, skärgårdens öar och Luleälvens utlopp i Bottenviken – med de imponerande svenska isbrytarna liggande vid kaj.
 • Här erbjuds en charmerande och levande hamn- och bostadsmiljö som lockar till promenader, umgänge och kontemplation.
 • Massor av aktiviteter anordnas runtom staden – bland annat på närliggande Hamnplan, där även Skärgårdsbåtarnas turer avgår.
 • Under vintersäsongen kan husbilsgäster få många spännande upplevelser på isvägarna utanför hamnen – och ibland se norrskenet. Kom även ihåg att vårvintern är en enastående femte årstid på dessa breddgrader!

Hitta runt, hos oss:

 • Bilder av SeaSide Resort (gästhamnslokaler, m.m.), scrolla längst ned! 
 • Karta över Ettans Båthamn, byggnaden, entréer, omgivningar, faciliteter, m.m. Karta Ettans Båthamn >>
 • Kartor över Luleå (varsågod, ta ett ex.) finns i SeaSide Resort. Även en pärm med Turist-information. Luleå-kartor finns också i Granecs kassadisk!

Allmän information, Ettans Båthamn & SeaSide Resort:

 • Båtar: 50 gästplatser, med bredder från 2,5 m upp till 5,0 m. Båthamnen, som har totalt 530 båtplatser, är öppen från slutet av maj till början av okt. Djupförhållanden i Ettans Båthamn / Gästhamnen samt vid Tankbryggan och Servicebryggan är ca. 3 m vid medelvattenstånd. Förtöjning i hamnen: bom.
 • Husbilar: 10 gästplatser vid vattnet, av vilka 9 har en sidoliggande campingyta. Öppet året runt. Utbudet av gästfaciliteter varierar under året av praktiska skäl. Läs mer om Hög- och Lågsäsong: Gästplats >>
 • ”Drop in” gäller. Bokning av gästplats i förväg är ej möjlig. Ring oss gärna, för att checka nuläget. Kontakt >>
 • Avresa: Pris/dygn gäller till kl. 12.00 på avresedagen.
 • Vistelse i flera dygn är möjlig. Pris/dygn är detsamma. Kan betalas dag för dag, eller för flera dygn åt gången. 

Service och faciliteter i Ettans Båthamn & SeaSide Resort:

 • Hamnvärd tjänstgör dagtid mellan den 1:a jun – 30:e sep. Kontaktuppgifter, året runt: Kontakt >> 
 • SeaSide Resort. Nya moderna faciliteter för gästbåtplatser och husbil-ställplatser! Utrustade med kök/pentry och sittplatser, omklädningsrum för damer resp. herrar med wc, dusch, bastu och relax, separat beläget wc, samt tvättstuga. Öppen under Högsäsong. Kod till dörrarna.
 • Färskvatten, för båt- och husbilsgäster under Högsäsongen, fylls på genom en slang vid gästplatsen.
 • El försörjs genom uttag på stolpe vid gästplatsen. Även vintertid för husbilsgäster.
 • Septitanks-tömning för båtar sker via sug/pump-anordningen på Servicebryggan. Följ noga instruktionerna.
 • Latrin-tömning för husbilar, och båtar med Porta Potti, utförs i Latrinrummet (kod till dörr). Öppet året runt. Följ noga instruktionerna. Gråvatten-tömning för husbilar är ej möjlig, närmaste plats för detta är Arcus Camping i Karlsvik, Luleå.
 • Hushållssopor och glas skall sorteras i respektive kärl på avsedd plats (se, karta).
 • OKQ8 automatstation servar BÅDE på land OCH till sjöss. Påfyllning av drivmedel vid Landstationen eller Tankbryggan betalas med kort (Visa, Mastercard, bankkort eller OKQ8 kort). Tanka >> 
 • Nattbevakning av hamnen från slutet av maj början av okt. Om du har frågor, eller vill meddela oss något nattetid, kan Hamnvakterna uppsökas på plats. 

Priser och betalning: Gästplatser för Båt eller Husbil. Gästplats >>

Välkommen! Vi önskar er en trevlig vistelse! 

SeaSide Resort – convenience and great experiences! 

Ettans Båthamn and SeaSide Resort, in Luleå Södra hamn, provide experiences beyond the ordinary – and have become a destination! You arrive by Boat or Motorhome (RV, Recreational Vehicle). As soon as the fee for Guest space is paid, you will have access to the high-quality guest facilities and can enjoy the features and comfort. Summertime, in the Midnight Sun!

 • This location is within walking distance to the center of Luleå (approx. 200 m) with shopping, service, culture, restaurants and nightlife. Right next door is Granec, a SeaSea megastore, northern Sweden’s largest store for Boat and Motorhome life – with competent staff. Furthermore, a restaurant and a large well-assorted grocery store.
 • This spot gives a magnificent view over the city bay, islands in the archipelago and the great Lule River’s flow into the Gulf of Bothnia – with the impressive Swedish icebreakers lying at the quay.
 • This place offers a charming and vibrant harbor and residential environment that attracts walking, socializing and contemplation.
 • Many activities are arranged around the city – among others at the Hamnplan close by, where the Archipelago Boat Tours also depart.
 • During the winter season, motorhome guests can get many exciting experiences on the ice roads outside the harbor – and may see the Aurora Borealis. Also remember that the spring-winter is an outstanding fifth season on these latitudes!

Find your way, with us:

 • Pictures of SeaSide Resort (guest facilities, etc.), scroll down!
 • Map of Ettans Båthamn, the building, entrances, surroundings, facilities, etc. Map Ettans Båthamn >>
 • Maps of Luleå (please, take a copy) can be found in SeaSide Resort. Also a binder with Tourist information. Luleå-maps are available at Granec cashier desk as well!

 General information, Ettans Båthamn & SeaSide Resort:

 • Boats: 50 guest spaces, with widths from 2.5 m up to 5.0 m. The harbor, which has a total of 530 berths, is open from the end of May to the beginning of Oct. Depth conditions in Ettans Båthamn / the Guest harbor, by the Fuel bridge and Service bridge are approx. 3 m at average water level. Mooring in the harbor: mooring finger.
 • Motorhomes/RV: 10 guest spaces by the sea, of which 9 have a lateral camper area. Open all year. The range of guest facilities varies during the year for practical reasons. Read more about High and Low season: Guest space >> 
 • "Drop in" applies. Booking of guest space in advance is not possible. Please call us, to check the current situation. Contact >>
 • Departure: Price/day is valid until 12 noon on departure day.
 • Stay of several days is possible. Price/day is the same. May be paid day by day, or for several days at a time.

Service and facilities in Ettans Båthamn & SeaSide Resort:

 • Harbor host is serving daytime between the 1st of Jun. – 30th of Sep. Contacts, all year: Contact >>
 • SeaSide Resort. New modern facilities for boat and motorhome guests! Equipped with kitchen/pantry and table-seating, dressing rooms for ladies and gentlemen with wc, shower, sauna and relax, separately located wc, and laundry room. Open during High season. Access code to the doors. 
 • Fresh water, for boat and motorhome guests during the High season, is replenished through a hose by the guest space.
 • Electricity is supplied through an outlet on a post by the guest space. Also in wintertime for motorhome guests.
 • Septic tank disposal for boats is done by using the pump device on the Service bridge. Follow the instructions carefully.
 • Latrine disposal for motorhomes, and boats with Porta Potti, takes place in the Latrine room (access code to door). Open all year. Follow the instructions carefully. Waste water disposal for motorhomes is not possible, the closest site for this is Arcus Camping in Karlsvik, Luleå.
 • Household garbage and glass should be sorted into respective containers at the intended location (see, map).
 • OKQ8 automatic fuel station, serves BOTH on land AND at sea. Refueling on the Land station or Fuel bridge is paid by card (Visa, Mastercard, bank card or OKQ8 card). Refuel >>
 • Night surveillance of the marina from the end of May the beginning of Oct. If you have questions, or would like to inform us at night, the Harbor guards can be contacted on site.

Prices and payment: Guest spaces for Boat or Motorhome/RV. Guest space >>

Welcome! We wish you a pleasant stay!

 


 

Bilder / Pictures


Hamnen  /  The harbor

 
Husbil-ställplatser vid vattnet  /  Motorhome/RV guest spaces by the sea


Kök  /  Kitchen

  


Relax


Omklädningsrum, damer – herrar  /  Dressing rooms, ladies – gentlemen


Dusch  /  Shower


Bastu  /  Sauna


WC


Tvättstuga  /  Laudry room


 

AnytecAquadorAxoparBellaFalconFlipperLinderMercury Inflatable SilverTG BoatsAdriaCarthago

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår