Idag har butiken öppet: 09:00 - 18:00
0920-22 80 25
Meny

Ettans Båthamn & SeaSide Resort
komfort och fantastiska upplevelser 

For ENGLISH scroll down, or  Click here >>

Ettans Båthamn och SeaSide Resort, i Luleå Södra hamn, ger upplevelser utöver det vanliga – och har blivit en destination. Ni anländer med Båt eller Husbil. Så snart avgiften för Gästplats har erlagts, får ni tillgång till de högklassiga gästfaciliteterna och kan njuta av funktionerna och bekvämligheten. Sommartid, i Midnattssolen.

 • Här är gångavstånd till Luleå centrum (ca. 200 m.) med shopping, service, kultur, restauranger och nattliv. Precis intill ligger Granec, norra Sveriges största butik för Båt- och Husbilsliv, inkl. SeaSea Mega Store tillbehörsbutik – med kunnig personal. Dessutom, en restaurang och en stor välsorterad livsmedelsbutik.
 • Här ges en storslagen utsikt över stadsfjärden, skärgårdens öar och Luleälvens utlopp i Bottenviken – med de imponerande svenska isbrytarna liggande vid kaj.
 • Här erbjuds en charmerande och levande hamn- och bostadsmiljö som lockar till promenader, umgänge och stilla tankar.
 • Massor av aktiviteter anordnas runtom staden. Bland annat på närliggande Hamnplan, där även Skärgårdsbåtarnas turer avgår – dess landmärke är den stora bevarade Vipparmsportalkranen.
 • Under vintersäsongen kan husbilsgäster få många spännande upplevelser på isvägarna utanför hamnen – och ibland se norrskenet. Kom även ihåg, att vårvintern är en enastående femte årstid på dessa breddgrader.

Hitta runt, hos oss:

 • Bilder av SeaSide Resort, gästhamnslokaler och faciliteter: scrolla, längst ned. 
 • Hamnkarta Ettans Båthamn byggnaden, entréer, faciliteter och omgivningar. Hamnkarta Ettans Båthamn >>
 • Kartor över Luleå (varsågod, ta ett ex.) finns i SeaSide Resort. Även en pärm med Turist-information. Luleå-kartor finns också i Granecs kassadisk. 
 • Granec. Butiken för Båt- och Husbilsliv. Om oss >>

Allmän information, Ettans Båthamn & SeaSide Resort:

 • Båtar: 50 gästbåtplatser. Bredder från 2,5 m upp till 5,0 m. Båthamnen har totalt ca. 590 båtplatser och är öppen från slutet av maj – början av okt. Djupförhållanden i Ettans Båthamn/Gästhamnen samt vid Tankbryggan och Servicebryggan är ca. 3 meter vid medelvattenstånd. Förtöjning i hamnen: bom.
 • Husbilar: 10 ställplatser precis vid vattnet. Öppna året runt. Utbud av gästfaciliteter varierar under året av praktiska skäl. Läs mer om säsongerna: Gästplats >>
 • ”Drop in” gäller. Bokning av gästplats i förväg är ej möjlig. Ring oss gärna, för att checka nuläget. Kontakt >>
 • Avresa: Pris/dygn gäller till kl. 12.00 på avresedagen.
 • Vistelse i flera dygn är möjlig. Pris/dygn är detsamma. Kan betalas dag för dag, eller för flera dygn åt gången. 

Service och faciliteter i Ettans Båthamn & SeaSide Resort:

 • Hamnvärd tjänstgör dagtid mellan den 1:a jun – 30:e sep. Kontaktuppgifter, året runt: Kontakt >> 
 • SeaSide Resort: Nya moderna lokaler och faciliteter för gästbåtplatser och husbil-ställplatser. Utrustade med kök/pentry och bord med sittplatser, omklädningsrum för damer resp. herrar med wc, dusch, bastu och relax, handikapp-wc, samt tvättstuga. Kod till dörrarna. Öppen under Högsäsong, se info: Gästplats >>>
 • Färskvatten, för båt- och husbilsgäster under Högsäsongen, fylls på genom en slang vid gästplatsen. Tänk på att vara hygienisk och sparsam.
 • Elektricitet försörjs genom eluttag på stolpe vid båtplatsen / ställplatsen. Även vintertid för husbilsgäster. Tänk på att vara försiktig och sparsam vid nyttjandet av el.
 • Septiktank sug-tömning för båtar. Septiktank-tömning skall alltid ske via sug-anordningen på Servicebryggan, se karta. Följ noga instruktionerna för hygien och komfort.
 • Latrin-tömning för husbilar, och båtar med portabel tank, utförs i Latrin-rummet (kod till dörr). Tillgänglig året runt. Följ noga instruktionerna för hygien och komfort. Gråvatten-tömning för husbilar är ej möjlig, närmaste plats för detta är Arcus Camping i Karlsvik, Luleå.
 • Hushålls-sopor och glas skall sorteras i respektive kärl på avsedd plats, se karta. Lågsäsong: för närvarande ombedes husbils-gäster att ta hushålls-sopor och glas till Granec-butiken för tömning.
 • OKQ8 automatstation servar BÅDE på land OCH till sjöss. Påfyllning av drivmedel vid Landstationen eller Tankbryggan betalas med kort (Visa, Mastercard, bankkort eller OKQ8 kort). Tanka >> 
 • Nattbevakning av hamnen från slutet av maj – början av okt. Om du har frågor, eller vill meddela oss något nattetid, kan Hamnvakterna uppsökas på plats. 

Priser och betalning: Gästplatser för Båt eller Husbil. Gästplats >>

Välkommen, vi önskar er en trevlig vistelse! 

Ettans Båthamn & SeaSide Resort
convenience and great experiences

Ettans Båthamn and SeaSide Resort, in Luleå Södra hamn, provide experiences beyond the ordinary – and have become a destination. You arrive by Boat or Motorhome. As soon as the Guest fee is paid, you will have access to the high-quality guest facilities and can enjoy the features and comfort. Summertime, in the Midnight Sun.

 • This location is within walking distance to the center of Luleå (about 200 m.) with shopping, service, culture, restaurants and nightlife. Right next door is Granec, northern Sweden’s largest store for Boat and Motorhome life, incl. SeaSea accessories Mega Store – with competent staff. Furthermore, a restaurant and a large well-assorted grocery store.
 • This spot gives a magnificent view over the city bay, islands in the archipelago and the great Lule River’s flow into the Gulf of Bothnia – with the impressive Swedish icebreakers lying at the quay.
 • This place offers a charming and vibrant harbor and residential environment that attracts walking, socializing and contemplation.
 • Many activities are arranged around the city. Among others at Hamnplan close by, where the Archipelago Boat Tours also depart – its landmark is the great preserved Rocker Armrest Crane. 
 • In the winter season, motorhome guests can get many exciting experiences on the ice roads outside the harbor – and may see the Aurora Borealis. Also remember, that the "spring-winter" is an outstanding fifth season on these latitudes.

Find your way, with us:

 • Pictures of SeaSide Resort, guest premises and facilities: scroll down.
 • Marina map Ettans Båthamn – the building, entrances, facilities and surroundings. Marina map Ettans Båthamn >>
 • Maps of Luleå (please, take a copy) can be found in SeaSide Resort. Also a binder with Tourist information. Luleå-maps are available at Granec cashier desk, as well. 

General information, Ettans Båthamn & SeaSide Resort:

 • Boats: 50 guest berths. Widths range from 2.5 m up to 5.0 m. The marina has a total of about 590 berths and is open from the end of May – the beginning of Oct. Depth conditions in Ettans Båthamn/the Guest harbor, by the Fuel bridge and Service bridge are approx. 3 meters at average water level. Berthing in the harbor: mooring finger.
 • Motorhomes: 10 camp sites right by the sea. Open all year. Range of guest facilities varies during the year for practical reasons. More about the seasons: Guest fees >> 
 • "Drop in" applies. Booking in advance is not possible. Please call us, to check the current situation. Contact >>
 • Departure: Price/day is valid until 12 noon on departure day.
 • Stay of several days is possible. Price/day is the same. May be paid day by day, or for several days at a time.

Service and facilities in Ettans Båthamn & SeaSide Resort:

 • Harbor host is serving daytime between the 1st of Jun. – 30th of Sep. Contacts, all year: Contact >>
 • SeaSide Resort: New modern premises and facilities for boat and motorhome guests. Equipped with kitchen/galley and table-seating, dressing rooms for ladies and gentlemen with wc, shower, sauna and relax, disabled-wc, as well as laundry room. Access code to doors. Open during High season, see info: Guest fees >>
 • Fresh water, for boat and motorhome guests during High season, is replenished through a hose close to the berth / the camp site. Please observe hygiene and economy.
 • Electricity is supplied through an outlet on a post close to the berth / the camp site. Also in wintertime for motorhome guests. Please observe caution and economy when using electricity.
 • Septic tank vacuum disposal for boats. Septic tank disposal must always be done by using the vacuum device on the Service bridge, see map. Carefully follow the instructions for hygiene and comfort.
 • Latrine disposal for motorhomes, and boats with portable tank, takes place in the Latrine room (access code to door). Available all year. Carefully follow the instructions for hygiene and comfort. Waste water disposal for motorhomes is not possible, the closest site for this is Arcus Camping in Karlsvik, Luleå.
 • Household garbage and glass should be sorted into respective containers at the intended location, see map. Low season: at present motorhome guests are asked to bring household garbage and glass to the Granec store for disposal.
 • OKQ8 automatic fuel station, serves BOTH on land AND at sea. Refueling on the Land station or Fuel bridge is paid by card (Visa, Mastercard, bank card or OKQ8 card). Refuel >>
 • Night surveillance of the marina from the end of May – the beginning of Oct. If you have questions, or would like to inform us at night, the Harbor guards can be contacted on site.

Prices and payment: Guest berths or Motorhome camp sites. Guest fees >>

Welcome, we wish you a pleasant stay!

 


 

Bilder / Pictures


Gästhamnen  /  The Guest harbor

   
Husbil ställplatser vid vattnet  /  Motorhome camp sites by the sea


Kök  /  Kitchen

  


Relax


Omklädningsrum, damer – herrar  /  Dressing rooms, ladies – gentlemen


Dusch  /  Shower


Bastu  /  Sauna


WC


Tvättstuga  /  Laudry room


 

AnytecAquadorArronetAxoparBellaFalconFlipperGummibåtarLinderSilverTG BoatsUtternVictoryAdriaCarthago

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår
Kontakta oss
0
VARUKORG
Summa 0 kr
Gå till kassan