Ettans Båthamn erbjuder en komplett marina!

For ENGLISH scroll down, or  Click here >>

Ettans Båthamn är den mest centrala och välutrustade fritidsbåthamnen i Luleå. Läget i Södra hamn är ca. 200 m från stadskärnan. Hamnen har 530 båtplatser, varav 50 är gästbåtplatser. Dessutom finns 10 ställplatser för husbilar precis vid vattnet, tillgängliga året om! Båthamnen har genomgått en total renovering under åren 2016/17 och fått en ny planlösning med fler båtplatser, nya betongbryggor och bommar, liksom praktiska funktioner.  

Djupförhållanden i Ettans Båthamn / Gästhamnen, vid Tankbryggan och Sevicebryggan är ca. 3 meter vid medelvattenstånd. Förtöjning i hamnen: bom.

Ettans Båthamn erbjuder, bland annat:

 • Hamnvärd under sommarhalvåret, som Ni kan vända er till för att få information och/eller betala en Gästplats.
 • SeaSide Resort. Nya moderna faciliteter för gästbåtplatser och husbil-ställplatser! Utrustade med kök/pentry och sittplatser, omklädningsrum för damer resp. herrar med wc, dusch, bastu och relax, samt tvättstuga. Öppen under Högsäsongen.
 • Färskvatten och el för båt- och husbilsgäster under Högsäsongen. Vintertid, el för husbilsgäster.
 • Septitank-tömning för båtplatserna. 
 • Latrin-tömning för husbilsgäster året runt. 
 • OKQ8 automatstation för påfyllning av drivmedel inför båt- eller husbilsresan.
 • Restaurang Södra Hamn med fullständiga rättigheter. Öppen för lunch och middag med uteservering sommartid. 
 • Nattbevakning av hamnen från slutet av maj början av okt.

Hitta hit: Ettans Båthamn, Småbåtsgatan 2, Luleå. Karta >> 

Kontaktuppgifter: Hamnvärd och Ettans Båthamn / Granec. Kontakt >>

Båtplats för säsongen: Priser och information. Bli Båtplatsinnehavare >> 

Gästplatser, priser & betalning: Båtplats eller Husbil-ställplats. Gästplats >>

SeaSide Resort: Gästhamnslokaler och faciliteter. SeaSide Resort >>

OKQ8: Automatstation, både på land och till sjöss. Tanka >>

Karta över Ettans Båthamn: Hitta runt hos oss! Karta Ettans Båthamn >>

Se även, menyn BÅTHAMN högst upp, med fler flikar / länkar i undermenyn!

 


 

Ettans Båthamn offers a complete marina!

Ettans Båthamn is the most central and well-equipped marina in Luleå. The location in Södra hamn is approx. 200 m from the city center. The harbor has 530 berths for leisure boats, of which 50 are guest spaces. Furthermore, there are 10 camper areas for motorhomes (RV, Recreational Vehicles) right by the sea, available all year! The marina has undergone a total renovation during the years 2016/17 and has been given a new layout with additional berths, new concrete bridges and mooring fingers, as well as practical functions.  

Depth conditions in Ettans Båthamn / the Guest harbor, by the Fuel bridge and Service bridge are approx. 3 meters at average water level. Mooring in the marina: mooring finger.

Ettans Båthamn offers, among others:

 • Harbor host in summertime, to whom You may turn for information and/or payment of a Guest space.
 • SeaSide Resort. New modern facilities for boat and motorhome guests! Equipped with kitchen/pantry and table-seating, dressing rooms for ladies and gentlemen with wc, shower, sauna and relax, and laundry room. Open in the High season.  
 • Fresh water and electricity for boat and motorhome guests during the High season. In wintertime, electricity for motorhome guests.
 • Septic tank disposal for the boat spaces. 
 • Latrine disposal for motorhome guests all year round.
 • OKQ8 automatic station for refueling before the boat or motorhome journey.
 • Restaurant Södra Hamn with full rights. Open for lunch and dinner with outdoor seating in summertime.
 • Night surveillance of the marina from the end of May – the beginning of Oct.

Find the way to us: Ettans Båthamn, Småbåtsgatan 2, Luleå. Map >>

Contact information: Harbor host and Ettans Båthamn / Granec. Contact >>

Berth for the season: Prices and information (in Swedish). Be Berth holder >>  

Guest spaces, prices & payment: Boat or Motorhome/RV. Guest space >> 

SeaSide Resort: Guest harbor facilities and features. SeaSide Resort >> 

OKQ8: Automatic fuel station, both on land and at sea. Refuel >>  

Map of Ettans Båthamn: Find your way, with us! Map Ettans Båthamn >>  

Also, see the menu BÅTHAMN at the top, with more tabs / links in the submenu!AnytecAquadorAxoparBellaFalconFlipperLinderMercury Inflatable SilverTG BoatsAdriaCarthago

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår