Ettans Båthamn erbjuder en komplett marina

For ENGLISH scroll down, or  Click here >

Ettans Båthamn är den mest centrala och välutrustade fritidsbåthamnen i Luleå. Läget i Södra hamn är ca. 200 meter från stadskärnan. Hamnen har 590 båtplatser, varav 50 är gästbåtplatser. Dessutom finns 10 gästställplatser för husbilar precis vid vattnet – tillgängliga året om.

Båthamnen har genomgått en total renovering under åren 2016/17 och fått en ny planlösning med fler båtplatser, nya betongbryggor och bommar, liksom praktiska funktioner och bekvämligheter.

Djupförhållanden i Ettans Båthamn/Gästhamnen, vid Tankbryggan och Sevicebryggan är ca. 3 meter vid medelvattenstånd. Förtöjning i hamnen: bom.

Ettans Båthamn erbjuder, bland annat:

 • Hamnvärd under sommarhalvåret, som kan nås för information och/eller betala en Gästplats.
 • Seaside Resort: Nya moderna lokaler och faciliteter för gästbåtplatser och husbil ställplatser. Utrustade med kök/pentry och bord med sittplatser, omklädningsrum för damer resp. herrar med wc, dusch, bastu och relax, samt tvättstuga. Öppen under Högsäsong.
 • Färskvatten, elektricitet & Wi-Fi för båt- och husbilsgäster under Högsäsongen. Elektricitet & Wi-Fi för husbilsgäster vintertid (Lågsäsong).
 • Septiktank sugtömning är tillgänglig för båtar på båtplatserna i hamnen.
 • Latrintömning för båt- och husbilsgäster, tillgänglig året runt.
 • Nattbevakning av hamnen från slutet av maj – början av okt.
 • OKQ8 automatstation för påfyllning av drivmedel inför båt- eller husbilsresan.
 • Restaurang La Bottega är hamnens kvarterskrog. Italiensk inriktning och fullständiga rättigheter. Öppen för middagar och lördags-lunch. Uteservering sommartid.
 • En restaurang ligger även vid vattnet i nya bostadsområdet Kuststad.

Hitta hit: Ettans Båthamn, Småbåtsgatan 2, Luleå. Karta >

Kontaktuppgifter: Hamnvärd och Ettans Båthamn / Granec. Kontakt >

Båtplats för säsongen: Prislista och information. Bli Båtplatsinnehavare >

Gästplats Båt: Pris och information. Gästbåtplats >

Ställplats Husbil: Pris och information. Gästställplats >

Seaside Resort: Gästhamnslokaler, faciliteter och funktioner. Seaside Resort & Service >

OKQ8: Automatstation, både på land och till sjöss. Tanka >

Hamnkarta Ettans Båthamn: Hitta runt hos oss. Hamnkarta >

Se även, menyn BÅTHAMN högst upp, med fler flikar / länkar i undermenyn.

Välkommen till Ettans Båthamn & Seaside Resort!

 


 

Ettans Båthamn offers a complete marina

Ettans Båthamn is the most central and well-equipped marina in Luleå. The location in Södra hamn is about 200 meters from the city center. The marina has 590 berths for leisure boats, of which 50 are guest berths. In addition, there are 10 motorhome camp sites right by the sea – available all year.

The marina was totally renovated during the years 2016/17 and has been given a new layout with additional berths, new concrete bridges and mooring fingers, as well as practical functions and conveniances.

Depth conditions in Ettans Båthamn/the Guest harbour, by the Fuel bridge and Service bridge are approx. 3 meters at average water level. Berthing in the marina: mooring finger.

Ettans Båthamn offers, among others:

 • Harbour host in summertime, who can be reached for information and/or payment of the Guest fee.
 • Seaside Resort. New modern premises and facilities for boat and motorhome guests. Equipped with kitchen/galley and table-seating, dressing rooms for ladies and gentlemen with wc, shower, sauna and relax, as well as laundry room. Open during High season.
 • Fresh water, electricity & Wi-Fi for boat and motorhome guests during the High season. Electricity & Wi-Fi for motorhome guests in wintertime (Low season).
 • Septic tank vaccum disposal is available for boats in the berths.
 • Latrine disposal for boat and motorhome guests, available all year round.
 • Night surveillance of the marina from the end of May – the beginning of Oct.
 • OKQ8 automatic station for refueling before the boat or motorhome journey.
 • Restaurant La Bottega is the marina´s neighbourhood tavern. Italian cuisine and full rights. Open for dinners and Saturday lunch. Outdoor seating in summertime.
 • A restaurant is also located by the sea in the new residential area Kuststad.

Find the way to us: Ettans Båthamn, Småbåtsgatan 2, Luleå. Map >

Contact information: Harbour host and Ettans Båthamn / Granec. Contact >

Boat berth for the season: Price list and information (in Swedish). Become Berth holder >

Boat Guest berth: Price and information. Guest berth >

Motorhome Camp site: Price and information. Guest camp site >

Seaside Resort: Guest premises, facilities and features. Seaside Resort & Service >

OKQ8: Automatic fuel station, both on land and at sea. Refuel >

Marina map Ettans Båthamn: Find your way, with us. Marina map >

Also, see the menu BÅTHAMN at the top, with more tabs / links in the submenu.

Welcome to Ettans Båthamn & Seaside Resort!

 


 

Ettans Båthamn filmen / the movie

Denna Ettans Båthamn video spelades in 2019–2020 av Bottenviken.se och speglar de fantastiska säsongerna året runt. Ett nöje!
This Ettans Båthamn movie was recorded 2019–2020 by Bottenviken.se and reflects the fantastic seasons all year round. Enjoy!

 


Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår