Kontakt
Hitta hit Hitta hit Kontakt Kontakt
Öppettider Öppet idag 09:00-18:00
Varukorg Varukorg
Varukorg
Summa 0 kr

Viktiga regler för avfallshantering i Ettans Båthamn hamnområde

For ENGLISH scroll down, or  Click here >

Krav och regler för avfall som uppkommer i samband med normal drift och användning av din farkost – som alla har ansvar att följa – och för vilket det finns särskilda anordningar i hamnen.

Reglerna omfattar

 • Båtplatshyresgäster (fritidsbåtar med säsongsförhyrning av båtplats).
 • Gästplatser för fritidsbåtar och husbilar (förhyrning per dygn).

Återvinning / Restavfall

Två stationer finns i hamnen som är utrustade för sortering enligt nedan beskrivet. 
För överblick, se Hamnkartan: Klicka här > 
Dessa stationer är endast avsedda att användas av Båtplatshyresgäster och Gästplatser.

 • Återvinningsstation. Den stora återvinningsstationen är belägen vid det röda förrådet mitt emot OKQ8 bensinstation. I drift under sommaren, dvs. Högsäsongen.
  Här finns sortering för: Restavfall. Komposterbart avfall. Plast. Metall. Glas.
 • Restavfallsstation. Behållare placerad vid A-bryggan. I drift året runt, dvs. både Hög- och Lågsäsonger. Tar endast emot: Restavfall.

Specifika instruktioner för sortering:

 1. Restavfall – hushållsliknande avfall som är brännbart. Sorteras i avsedd behållare vid Återvinningsstationen, eller i Restavfallsstationen.
 2. Komposterbart avfall – livsmedelsavfall. Sorteras i avsett kärl vid Återvinningsstationen.
 3. Plastförpackningar– mjuka och hårda. Sorteras i avsedd behållare vid Återvinningsstationen.
 4. Metall – metallförpackningar. Sorteras i avsedd behållare vid Återvinningsstationen.
 5. Glas – ofärgat glas respektive färgat glas. Sorteras i avsedda behållare vid Återvinningsstationen.

Övrigt avfall / Farligt avfall

Tas emot av Hamnvärden (tel. 076-808 48 02), eller Granec-butiken under öppettider.
I annat fall skall nämnda inlämnas på kommunens återvinningscentral enligt gällande regler.

 1. Övrigt avfall: Pappersförpackningar och kartong. Tidningar. 
 2. Farligt avfall: El- och elektronikavfall. Glödlampor. Lysrör. Småbatterier. Startbatterier (bly/syra).  Konserveringsvätska. Glykol. Olja. Lösningsmedel. Olje/bränslefilter. Oljehaltigt avfall, t.ex. trasor.

Vänligen notera: Alla ovanstående kategorier skall inlämnas separerat. Flytande/vätska skall vara i försluten behållare.

Latrintömning och Septiktanktömning

 1. Latrintömning av portabel tank i Latrinrummet. Följ noga instruktioner för hygien/komfort.
 2. Septiktanksug för tömning av tank på Servicebryggan. Följ noga instruktioner för hygien/komfort.

Särskilda omständigheter

 • Om en anordning är ur funktion/ej brukbar – vänligen meddela Hamnvärden (tel. 076-808 48 02) eller ring/maila enligt kontaktuppgifter (se nedan) – snarast möjligt, så att vi kan åtgärda problemet.
 • Om annat behov av avfallshantering skulle uppstå vid normal drift och användning av din farkost, meddela detta via kontaktuppgifter nedan, varpå Ettans Båthamn kompletterar avfallshanteringsplanen.

Kontaktuppgifter till Ettans Båthamn, klicka här: Kontakt >

 

 


 

Important rules for waste handling in the Ettans Båthamn harbour area

Requirements and rules for waste arising in connection with the normal operation and use of your vessel – which everyone is responsible for following – and for which there are special devices in the harbour.

The rules include

 • Berth holders (recreational boats with seasonal berth rental).
 • Guest berths for recreational boats and Motorhome camp sites (rental per day).

Recycling / Residual waste

Two stations in the harbor are equipped for sorting as described below. 
For an overview, see the Harbour map: Click here > 
These stations are only intended for use by Berth holders and Guest berths/Motorhome camp sites.

 • Recycling station. The large recycling station is located by the red  storage house opposite the OKQ8 fuel station. Operates in summer, i.e. High season.
  Here you will find sorting for: Residual waste. Compostable waste. Plastic. Metal. Glass.
 • Residual waste station. Container placed by the A-bridge. Operates all year, i.e. both in High and Low seasons. Sorting for: Residual waste.

Specific instructions for sorting:

 1. Residual waste – household-like waste that is combustible. Sorted in the intended container at the Recycling station, or in the Residual waste station.
 2. Compostable waste – food waste. Sorted in the intended bin at the Recycling Station.
 3. Plastic packaging – soft and hard. Sorted in the intended container at the Recycling station.
 4. Metal – metal packaging. Sorted in the intended container at the Recycling station.
 5. Glass – uncolored glass and colored glass respectively. Sorted in the intended containers at the Recycling station.

Other waste / Hazardous waste

Can be handed to the Harbour host (phone +46 76 808 48 02), or the Granec store during opening hours.
Otherwise, the mentioned waste must be submitted to the municipality´s recycling center in accordance with current regulations.

 1. Other waste: Paper packaging and cardboard. Newspapers.
 2. Hazardous waste: Electrical and electronic waste. Light bulbs. Fluorescent tubes. Small batteries. Starter batteries (lead/acid). Preservative liquid. Glycol. Oil. Solvent. Oil/fuel filter. Oily waste, e.g. rags.

Please note: All above categories should be submitted separately. Fluid/liquid must be in a sealed container.

Latrine emptying and Septic tank emptying

 1. Latrine emptying of portable tank in the Latrine room. Carefully follow instructions for hygiene/comfort.
 2. Septic tank vaccuum disposal for emptying the tank on the Service Bridge. Carefully follow instructions for hygiene/comfort.

Special circumstances

 • If a device is out of order/unusable – please notify the Harbour host (phone +46 76 808 48 02) or call/email according to contact details (see below) – as soon as possible, so that we can fix the problem.
 • If any other need for waste handling should arise during normal operation and use of your vessel, please let us know through the contact details below, whereupon Ettans Båthamn will update the waste handling plan.

Contact details to Ettans Båthamn, click here: Contact >

 • Anytec
 • Aquador
 • Arronet
 • Falcon
 • Faster
 • Flipper
 • Gummibåtar
 • Honda
 • Linder
 • Mercury
 • Silver
 • TG Boats
 • Uttern
 • Vetus
 • Adria
 • Carthago
 • Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

  Jag förstår