Bra tips & råd för BATTERI

Här har vi sammanställt goda råd och tips till dig/er som använder BATTERI (start- och/eller förbrukningsbatterier) i BÅT, HUSBIL eller SOMMARSTUGA/FRITIDSHUS. Nedanför finns en informativ checklista som underlättar att komma ihåg det viktiga. 

Alla dessa råd kan hjälpa dig/er att skydda och vårda, samt att undvika problem som kan bli tidskrävande och kostsamma. Se till att vara utrustad med de rätta och smidiga produkterna för skötseln. Vid frågor, tala med Granecs kunniga personal. Det handlar om att bevara funktionaliteten, komforten och prestandan – om säkerhet och trygghetom att öka livslängden och möjligheterna till fantastiska upplevelser.

Checklista BATTERIER –
behåll kapaciteten och öka livslängden

Listan innehåller viktiga tips och råd för start- och förbrukningsbatterier av olika slag. Tänk på att många av tipsen är generella och att speciella förutsättningar råder för olika batterityper och tillverkningsteknologier. Följ alltid rekommendationer i batteriets faktablad/säkerhetsdatablad.

1. Mått & enheter

Spänning:
Spänningen hos start- och förbrukningsbatterier inom s.k. fritidsområdet är 12 V (finns även 24 V – mindre vanligt). V, volt motsvarar "trycket i energileveransen".
Prestanda:
Prestandan hos batteriet, "effekten = hur mycket energi som kan lagras", anges i Wh, wattimmar. Förbrukning av elenergi räknas i Wh eller t.ex. kWh, kilowattimmar.
Kapacitet:
Kapaciteten hos batteriet, "energileveransen = strömmen" anges i Ah, amperetimmar. Ett 100 Ah-batteri kan (teoretiskt) leverera 100 ampere i 1 timme, eller omvänt.
Laddningscykler:
Antalet gånger som batteriet kan uppladdas till 100 %, förutsatt att laddningsnivån aldrig understiger batteriets rekommenderade urladdningsdjup.
Kallstartström/CCA:
Måttet på den ström som ett fulladdat nedkylt batteri kan leverera vid −18 °C i minst 30 sekunder innan det (tillfälligt) når så låg spänning som 7,2 V.
Marinstartström/MCA:
Måttet på den ström som ett fulladdat nedkylt batteri kan leverera vid 0 °C i minst 30 sekunder innan det (tillfälligt) når så låg spänning som 7,2 V.
Laddning och urladdning mäts i C mot batteriets Ah:
Hos exempelvis ett 100 Ah batteri (i detta fall C1) motsvarar en rekommenderad laddning på 0,33 C = 33 % av 100 Ah.
SOC: State of Charge = laddningsstatus
DOD: Depth of Discharge = urladdningsstatus

2. Val av batteri

Idag använder vi mycket teknik, både stationär och mobil som ska laddas – olika typer av utrustning, TV, mobiltelefoner, etc. Många känner inte till att t.ex. en läsplatta vid laddning drar avsevärt (!) mycket mer ström än en mobiltelefon.

 • Batteri för start eller förbrukning: Gör inte misstaget att använda ett vanligt startbatteri som förbrukningsbatteri. Startbatterier är konstruerade för att avge mycket ström under kort tid – de har fler porer på sina poler. För förbrukningen i båten, husbilen och sommarstugan/fritidshuset behövs ett batteri som är både uthålligt och har bra mottaglighet för laddning. Dessutom ska det vara säkert och enkelt att hantera. Vissa batterityper är utformade för både start och förbrukning. Det finns även förbrukningsbatterier som absolut ej får användas för start. (Förbrukningsbatteri kallas även djupcyklingsbatteri.)
 • Batterityper och teknologier: Hos Granec finns startbatterier och förbrukningsbatterier med olika prestanda och uppbyggnad. Vissa nyare batterityper kan även ha flera poler/multipoler. Vill du/ni ha ett tåligt batteri, som håller för många fler laddningscykler än traditionella batterier (BLY/SYRA), välj t.ex. AGM eller SPIRALCELL teknologin. Batterier med nya LITIUM-ION teknologin klarar extremt många laddningscykler, uppladdas snabbare och har avsevärt lägre vikt.
 • Dimensionering: Batteri-installationer bör dimensioneras för ett urladdningsdjup på maximalt ca. 50 %. Gör ett överslag och bedöm din/er strömförbrukning: t.ex. kylskåp, spis, vattenpumpar, lampor, värme, TV och annan utrustning, samt mobila enheter som ska laddas (inkl. tillräcklig startström till fordonet/farkosten, om ett kombinerat batteri övervägs att användas). Var realistisk. Titta sedan närmare på några lämpliga batterialternativ och tänk över laddningsmöjligheterna, för att komma fram till den lösning som passar bäst för dig/er och ger trygghet såväl som frihet. 

3. Installation & kopplingar

 • Kablage: I alla system med likström (DC) är det viktigt att alla kablar vid respektive kopplingspunkter är lika långa och av samma dimension (kabelarea).
  - Alla kabelskor för höga strömmar måste pressas (crimpas) med verktyg och presskabelskor som är avsedda för kabelarean. Vissa finns att köpa färdiganpassat.
  - För 12 V fritidsbatterier rekommenderas i regel kabelarea 25–50 mm². 
  - Kablage från laddare, solcellsregulator etc. skall dimensioneras enligt respektive produkts specificerade rekommendation.
  - Säkring av lämplig storlek sätts till batteriets pluspol. 
  - Tänk på att pluskabel aldrig får vidröra minuskabel pga. kortslutningsrisk.
 • In- eller urkoppling av ett batteri: Anslut först till pluspolen (den röda), och därefter till minuspolen (den svarta). Kabelskor skall skruvas fast ordentligt vid polerna. Batteriet skall monteras/spännas fast på säkra sätt. Vid urkoppling av batteri är ordningsföljden den omvända – koppla först loss minuspolen, därefter pluspolen.
 • Huvudströmbrytare, dvs. batterifrånskiljare, bör placeras så nära batteriet/erna som möjligt – långa kabeldragningar ökar risken för att kablarna skadas (i så fall blir huvudströmbrytaren verkningslös). Inför installation av huvudströmbrytare, välj produkten utifrån: det antal poler som skall tillslutas, platsen där den ska sitta, behov av säkerhetsklass (t.ex. för marint bruk), om ett eller fler batterier skall styras (start, förbrukning, eller både och), om nödparallellkoppling behövs, m.m.
 • Parallell- eller Seriekoppling, allmänt:
  - Spänningen mellan batterierna bör ej avvika med mer än 0,1 V. Därför bör dessa först laddas var för sig.
  - Vid parallell- och seriekoppling av 12 V fritidsbatterier rekommenderas i regel kablar 25–50 mm² i längder 30–50 cm.
  - Alla kablar skall ha samma dimension (kabelarea, mm²) och alla kablar skall vara lika långa (balanserad uppkoppling).
 • Parallellkoppling: Två eller flera 12 V batterier kan parallellkopplas för ökad kapacitet (A).
  - Exempel: Om du parallellkopplar två batterier på vardera 100 Ah, så utgör de en enhet på 200 Ah. Tre batterier på vardera 100 Ah i parallell innebär 300 Ah, etc.
  - Vid parallellkoppling av två batterier ansluts först pluspolen (den röda) på det ena, till pluspolen på det andra. Därefter ansluts på samma sätt minuspol (den svarta) till minuspol. Vid urkoppling är ordningsföljden den omvända – först urkopplas minuspolerna och därefter pluspolerna. Vid flera batterier i parallell förbinds på samma sätt alla pluspoler, och alla minuspoler förbinds.
  Viktigt: Kontrollera vad som gäller för din batterityp – hur många batterier som rekommenderas i parallell. Vissa tillverkare påpekar även noga, att det vid parallellkoppling skall vara batterier av likadan storlek, typ och ålder. Följ alltid rekommendationer som gäller för ditt batteri.
 • Seriekoppling: Vissa batterier kan seriekopplas för högre spänning (V). 
  - Seriekoppla aldrig batterier av olika storlek, olika typ eller med olika ålder. (Det batteri som har lägre kapacitet pga. storlek, typ eller ålder förstörs snabbt.)
  - Exempel: Vid seriekoppling av två st 12 V batterier, på vardera 100 Ah, ökar spänningen till 24 V. "Trycket i energileveransen" ökar. Enheten utgör fortfarande 100 Ah.
  - Vid seriekoppling ansluts pluspolen på batteri 1 till minuspolen på batteri 2. Då får du 24 V över minuspolen på batteri 1 och pluspolen på batteri 2. Inkoppla sedan pluspolen på batteri 2 först, och minuspolen på batteri 1 därefter. Vid urkoppling är ordningsföljden den omvända.
  Viktigt: Kontrollera vad som gäller för din batterityp – om det är tillåtet att seriekoppla – och i så fall hur många batterier som är tillåtna i serie, dvs. "max antal V". 

4. Allmänt om skötsel

 • Öka livslängden: Upprepade djupa urladdningar förkortar påtagligt batteriets livslängd. De nya batteriteknologierna håller bättre för djupa urladdningar, speciellt litiumbatterier.
 • Rent, torrt och utan plack: Batterier skall hållas rena och torra, eftersom fukt och smuts kan leda till urladdningar pga. krypströmmar som kan uppstå, och även fuktskador. En batterilåda är bra som skydd. Håll poler/kabelskor fria från beläggningar och oxider – sådana kan förorsaka spänningsfall och försämra batteriets funktion. 
 • "En klassiker": För öppningsbara bly/syra-batterier bör syranivån kontrolleras, och vid behov justeras med batterivatten.
  Viktigt: Låt en verkstad göra detta, eftersom svavelsyra är starkt frätande. Skyddsutrustning för ögon, händer, etc. skall användas.  
  - Syravikten (syranivån) mäts med en syraprovare. I öppna batterier med korkar kan en mer tillförlitlig mätning göras, eftersom varje cell kan mätas för sig.
  - Ladda batteriet. Tänk då på att eventuella korkar skall vara stängda.
  - Kontrollera syravikten genom att suga upp syra, så att flottören flyter. Mätaren hålls rakt (lodrätt) och i ögonhöjd vid avläsning.
  - Syravikten vid ett 100 % laddat batteri är 1,28 g/kubikcentimeter. Vid 80 %: 1,24. Vid 50 %: 1,17. Vid 20 %: 1,10. Vid 10 %: 1,07.
  - Om batteriet visar lägre spänning/syravikt har det antingen varit utan laddning för länge, eller det har en eller flera dåliga celler.

5. Vid transport

 • Laddningsnivå: Se rekommendation för det aktuella batteriet (% SOC).
 • Skydd: Transportera aldrig batteriet utan skydd – och ej med metallföremål eller liknande. Batteriet skall förpackas och skyddas väl under transport.
 • Transportregler: Följ de transportregler som gäller för batteritypen. Litiumbatterier har egna regler för transport: transportkod UN3480 / UN38.3.

6. Förvaring & lagring

 • Fulladdade: Batterier med bly/syra teknologin skall alltid förvaras fulladdade. Batterier som inte regelbundet hålls fulladdade riskerar att "sulfatera" och tappa kapacitet. Om spänningen vid förvaring sjunker under 12,4 V måste batteriet laddas. Tänk på att det alltid förekommer en viss självurladdning i ett batteri. För litiumbatterier gäller andra rekommendationer för laddningsnivå vid lagring, se det aktuella batteriets fakta- eller säkerhetsdatablad.
 • Undvik urladdning: Förhindra att låga strömmar (klockor, larm, etc.) laddar ur batteriet vid längre tids förvaring genom att koppla bort batteriet från elsystemet. Det kan räcka med att koppla loss batteriets minuspol om det ska stå kvar. Den svarta urkopplade kabeln får ej komma nära den röda pga. risk för kortslutning. 
 • Svalt och torrt: Vid förvaring bör batteriet stå svalt, torrt och ej i solljus eftersom självurladdningen är lägre vid svala temperaturer. Se även "Vid vinterkyla" nedan.

7. Kontroll av laddningsnivå

 • Laddningstillstånd: Genom att mäta batteriets spänning erhålls ett mått på laddningstillståndet. 
 • Vilospänning (12 V): Batteriet måste stå ungefär ett dygn innan det nått vilospänningen. 
  -
  Ett fulladdat bly/syra batteri har vilospänning ca. 12,7 V  (AGM och GEL ca. 12,8 V).
  - Ett halvladdat bly/syra batteri har vilospänning ca. 12,2 V  (AGM och GEL ca. 12,3 V).
  - Ett urladdat bly/syra batteri har vilospänning ca. 11,7 V  (AGM och GEL ca. 11,8 V).
  För vilospänning i LITIUM-batteri, se batteriets tekniska spec.
 • Vid vinterkyla: Tänk på att ett urladdat batteri kan frysa sönder redan vid "normala vintertemperaturer" och är då ohjälpligt förstört.
  Jämförelse, bly/syra batteri: Ett 100 % laddat batteri klarar 67 °C. Ett 80 % laddat klarar 45 °C. Ett 50 % laddat klarar 16 °C. Ett 10 % laddat klarar endast 7 °C.

8. Laddning & utrustning

 • Underhållsladdning: Periodvisa uppladdningar rekommenderas, eftersom detta är skonsammare för batterierna jämfört med långvarig kontinuerlig underhållsladdning. Nya "intelligenta" underhållsladdare, t.ex. CTEK, har dock inbyggd teknik för att hantera detta. Vid tillfällen där underhållsladdning används skall spänningen vara ca. 13,7 V. Kontrollera vad som gäller för din batterityp.
 • Typ av laddare: Använd alltid en laddare avsedd för den batterityp du har. Det gäller särskilt för batterier av typen GEL och LITIUM-ION, men de andra typerna behöver också individuella inställningar för att må bra. Det är bra att använda temperaturreglerade laddare, som anpassar laddningsspänning efter temperaturen. Obs: LITIUM-ION batterier skall inte laddas i minusgrader (endast om litiumbatteriet har värmefolie runt cellerna, och detta rekommenderas).
 • Laddström: Använd inte för hög laddström. Det skapar värme i batteriet. Vissa batterier klarar mer laddström, andra klarar mindre. Kolla upp vad som är lämpligt för det aktuella batteriet. Generellt brukar 1520 A max per 100 Ah vara en bra tumregel när det gäller bly/syra-batterier.
 • Undvik överladdning: Tänk på att gamla laddare "utan intelligens" lätt kan överladda ett batteri. Vid överladdning av ett bly/syra-batteri börjar elektrolyten koka och vattnet avdunstar då via batteriets gasventil. En mer koncentrerad syrablandning blir kvar, vilket fräter sönder blyplattorna. Överladdning av batteriet förkortar alltid batteriets livslängd. Kolla laddarens spänning med en multimeter, så att den fungerar korrekt. Ofta är det just för hög laddspänning som dödar ett batteri.
 • Viktigt! Se till att inga lösa metallföremål finns i närheten av batterierna vid laddning, då dessa kan bli spänningsförande. Under laddning av bly/syra-batterier bildas en explosiv gas (knallgas) i cellerna. Öppen eld eller glödande föremål får därför inte komma i närheten av batterierna.

9. Något om batterier vs. solceller

Allt fler inser fördelarna med solpaneler för fritidsboendet. Granec har ett stort sortiment av 12 V solpaneler (24 V utförande finns även) för installation i båt, husbil, husvagn och stuga/fritidshus. Vi tillhandahåller kompletta system för laddning av batterier på platser där elnätet inte finns tillgängligt.

Ett så kallat "Off Grid"-system med solceller består av huvudsakligen fyra delar:

 1. Energitillverkning: Solpaneler.
 2. Laddningsregulator: Anpassar spänningen från solpaneler till likström (DC) som finns i batterierna.
 3. Ackumulator, dvs. ett batteri: Lagrar energin. Batterier kan parallellkopplas för att öka kapaciteten (mer info, se ovanför, rubriken "Installation och kopplingar").
 4. Förbrukare: LED-lampor, USB-uttag, laddare, kylskåp, vattenpumpar, TV, etc. Under denna kategori hamnar allt som använder den lagrade strömmen.

Det är fördelaktigt att investera i ett riktigt bra batteri. Om t.ex. två parallellkopplade batterier används, och det ena behöver bytas ut, bör samtidigt även det andra bytas ut. Många tillverkare rekommenderar att aldrig blanda gamla och nya batterier – eller batterier av olika typ, eller olika storlek – i samma batteribank.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår