Hamnpolicy

Denna hamnpolicy är upprättad för säkerhet och allmän trivsel genom att uppträda rätt så skapar vi en bättre gemenskap i hamnområdet.

Service som finns inom hamnområdet som el, vatten och anordning för tillvaratagande av sopor får endast brukas av båtplatsinnehavaren. Hushållssopor och glas skall sorteras i respektive kärl övriga sopor skall lämnas på kommunens återvinningscentral. Det ankommer på respektive användare att vara sparsam och försiktig vid användningen av el samt vatten och särskilt iakttaga vad som gäller för avfallssortering och farligt avfall. Båtplatsinnehavare som betalar för el/eluttag får använda det för eget bruk, i övrigt så är det ej tillåtet för övriga utan särskilt tillstånd av hamnkaptenen att nyttja eluttag. Endast en båt får anslutas per uttag, elen är till för att ladda batteriet, endast i undantagsfall och kortare tid får det användas till övrig utrustning.

Förtöjning. Båten skall vara förtöjd på hamnplatsen så att det minst är 15cm på varje sida mellan båten och bommen. Förtöjningslinor, fendrar och karbinhakar etc. skall vara dimensionerade efter båten och användas så att ingen säkerhetsrisk förekommer. Ryckdämpare skall finnas på förtöjningen, detta för att minska på slitaget av bryggor och bommar. Det är inte tillåtet att skruva, borra eller liknande för att fästa saker runt bryggor och bommar utan att hamnkaptenen har gett tillstånd. Båt skall förtöjas så att skador ej uppstår på andra båtar och hamnens egendom.

Bryggplatserna. Bryggorna ansluts till land på våren och lossas från sina landfästen på hösten, tidpunkt meddelas via sms eller genom anslag på bryggorna. Båtplatserna får nyttjas när bryggorna är anslutna. Det är på varje båtplatsinnehavares ansvar att hålla god ordning på bryggorna för att undvika uppkomst av hinder eller skada.

Andrahandsuthyrning av båtplats är inte tillåtet, och kan medföra att man blir av med sin plats och utan återbetalning av avgift.

Betalning. När betalning av båtplatsen har skett så är man bunden till den under den säsong som betalningen avser, dvs att man skall sköta sin vakt och följa hamnpolicyn. Ingen återbetalning sker på betald avgift på båtplats.

Vakt skall utföras av samtliga båtplatsinnehavare i enlighet med meddelad vakttid. Regler för vakthållning anges i vaktkuren. Den båtplatsinnehavare som inte fullgör sin vakttid debiteras en avgift för varje uteblivet tillfälle. Personer som vistas i båt i hamnområdet under kvälls- och nattetid, måste av brandskyddsskäl samt att underlätta för vakten meddela detta till hamnvakt. Meddelandet görs muntligt och ska innehålla information om vilken båt/platsnr personen/personerna vistas i samt antal personer. Hamnvakten antecknar därefter informationen i vaktloggen.

Försäkringsskydd. Båtplatsinnehavare är skyldig att ha egendom som finns inom hamnens område försäkrad i en omfattning som säkerställer ersättning för eventuella skador på annans- eller hamnens egendom. Ettans Båthamn fritages från all ersättningsskyldighet för skada som kan drabba hyresplatsgästs farkost eller annan tillhörighet inom hamnområdet på grund av brand, stöld, kollision eller annan orsak.

God ordning. Båt skall i hamnen hanteras med gott sjömanskap och framföras så att svall inte bildas, dock i högst 3 knops fart. Inga båtvagnar får lämnas på hamnområdet. När du lämnar din båt för annat än direkt lastning eller lossning så skall den parkeras på båtplatsen. Om man skall lasta eller lossa så är lastning och lossningsbryggorna till för detta, så fort man är klar med detta så flyttar man båten. Häng upp slangar och linda ihop kablar. Vid användning av septitömningen skall instruktioner följas och lämnas i det skick man önskar finna den. På tankbryggan så skall det hållas ordning på slangar, och när man tankat klart flyttar man båten så nästa kan tanka.

Lung o ro. Efter 23.00 så får man inte störa övriga båtplatsinnehavare eller båtplatsgäster.

Väl mött
Hamnkaptenen

AnytecAquadorAxoparBellaFalconFlipperLinderMercury Inflatable SilverTG BoatsAdriaCarthago

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår